Polityka prywatności

Polityka prywatności

Niniejsze postanowienia Polityki prywatności dotyczą ustalenia zasad przetwarzania danych osobowych, w szczególności gromadzenia, przechowywania oraz wykorzystywania danych osobowych użytkowników serwisu www.butikmarzen.pl, zwanych dalej „Użytkownikami”. Polityka prywatności swoim zakresem obejmuje dane przekazywane bezpośrednio przez Użytkownika.

Administratorem danych osobowych jest Fundacja „Q Marzeniom” im. Heleny Buli, z siedzibą w Częstochowie przy ul. Olgi Boznańskiej 3E, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców oraz Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej  Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział XVII Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000831834, NIP: 5732917858,  REGON 38567904500000 (dalej: Administrator).

Administrator dokłada należytej staranności w celu ochrony prywatności Użytkowników i osób korzystających z jego usług.

W celu kontaktu z Administratorem, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, Użytkownik może skorzystać z następujących form kontaktu:

– telefonicznie pod numerem 510 207 559, a także za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: fundacja@qmarzeniom.pl, oraz poprzez korespondencję tradycyjną, przesłaną na adres siedziby Administratora

Rodzaj i podstawy przetwarzania danych

 • Założenie konta Użytkownika/ Konta Użytkownika Biznesowego – w tym celu przetwarzamy dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym do Sklepu internetowego. Obejmują one imię i nazwisko, adres e-mail. Podstawą jest niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi konta Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 • Złożenie  przez Użytkownika zamówienia towaru za pośrednictwem Sklepu Internetowego – w tym celu przetwarzamy dane podane w formularzu zamówienia Towaru. Obejmują one imię i nazwisko, adres e –mail, adres, nr telefonu, a także nr rachunku bankowego (w zależności od wybranej przez kupującego formy płatności). Podstawą jest niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 • Usługi niewymagające założenia konta Użytkownika inne niż zamówienie Towaru za pośrednictwem Sklepu Internetowego – w tym celu, w związku z korzystaniem ze Sklepu przez osoby nie posiadające aktywnego konta Użytkownika, przetwarzamy dane osobowe dotyczącej ich aktywności w serwisie, co obejmuje dane dotyczące oglądanych ofert, dane dotyczące sesji, urządzenia oraz systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki, lokalizacji oraz ID. Podstawą jest niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi konta Użytkownika i zapewnienia dostępu do serwisu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 • W przypadku świadczenia usług na rzecz Użytkowników posiadających aktywne konto Użytkownika/ Użytkownika Biznesowego, przetwarzania danych osobowych ma miejsce w celu świadczenia usług wymagających założenia konta Użytkownika i korzystania z jego pełnej funkcjonalności, takich jak przeglądanie ofert, dokonywanie wyboru ofert, wstawianie ofert, dokonywanie nabycia produktów oferowanych w ramach serwisu, otrzymywanie powiadomień na podany adres e-mail. W tym celu przetwarzane są dane osobowe podane przez Użytkownika w koncie Użytkownika, na etapie jego zakładania, a także: nazwa firmy i jej siedziba, numer telefonu, numer rachunku bankowego Użytkownika oraz dane dotyczące aktywności Użytkownika w serwisie, to znaczy: dane dotyczące oglądanych ofert, dane dotyczące sesji, urządzenia oraz systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki, lokalizacji oraz ID, a także historia zamówień. Podstawą jest niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi konta Użytkownika, a także niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usług zgodnie z Regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 • Podanie niektórych danych jest warunkiem skorzystania z poszczególnych usług i funkcjonalności Konta– dane te będą oznaczane jako konieczne, zaś konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości świadczenia przez Administratora określonych usług. W pozostałym zakresie podanie innych danych jest całkowicie dobrowolne, zaś Użytkownikowi przysługuje w tym zakresie prawo wyboru. Podstawą jest niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usług zgodnie z Regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 • Cele statystyczne– w tym celu Administrator może przetwarzać dane osobowe dotyczące aktywności w serwisie, obejmujące rodzaj odwiedzanych stron serwisu, czas spędzany na poszczególnych stronach, dane dotyczące historii wyszukiwania, lokalizacji, adresu IP, dane dotyczące systemu operacyjnego i wykorzystywanej przeglądarki. Podstawą jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) i związana z nim konieczność stałego monitowania funkcjonalności i poprawności działania usług i ich rozwoju.
 • Kontakt i odpowiedzi na pytania– Administrator może przetwarzać niektóre dane osobowe, w tym obejmujące adres e-mail, jak również te podane w profilu Użytkownika oraz dane dotyczące korzystania przez Użytkownika z usług Administrator, o ile dotyczy ich zapytanie skierowane przez Użytkownika. Administrator może również przetwarzać dane Użytkownika w celu ustalenia poziomu jego satysfakcji z usług oferowanych w serwisie. Podstawą jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) i związana z nim konieczność stałego monitowania funkcjonalności i poprawności działania usług i ich rozwoju oraz dokonywanie oceny satysfakcji z usług świadczonych przez Administratora.
 • Marketing– na cele marketingowe Administrator może przetwarzać dane podane przez Użytkownika w koncie Użytkownika, w celu informowania Użytkowników o promocjach i okazjach dostępnych w ramach serwisu. Podstawą jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dokonano przy tym oceny podstawowych praw i wolności Użytkowników w stosunku do interesu Administratora w zakresie przetwarzania danych w tym celu, przyjmując, iż jego realizacja nie narusza praw i wolności Użytkowników, a jedynie może przyczynić się do skorzystania przez Użytkowników z korzystniejszej formy usług Administratora. Podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika na cele marketingowe może być także zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jeżeli wyraził taką zgodę za pośrednictwem serwisu, na etapie zakładania konta Użytkownika lub w okresie późniejszym, podczas korzystania z serwisu.

Kategorie odbiorców danych osobowych i czas przechowywania danych

Administrator może przekazywać dane osobowe następującym podmiotom:

– usługodawcy, którzy zapewniają możliwość funkcjonowania serwisu, tj. podmioty świadczące usługi hostingowe, z którymi Administrator zawarł stosowne umowy, gwarantujące zabezpieczenie przekazywanych danych osobowych w stopniu spełniającym wymogi obowiązujących przepisów, a także wysokie standardy w zakresie ochrony danych osobowych, przyjęte przez Administratora w bieżącej działalności;

– podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi remarketingowe oraz usługi statystyczne, stosujące zabezpieczenia gwarantujące bezpieczeństwo przekazywanych danych osobowych w stopniu spełniającym wymogi obowiązujących przepisów, a także wysokie standardy w zakresie ochrony danych osobowych, przyjęte przez Administratora w bieżącej działalności;

– uprawnione organy państwowe, a także podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi prawne i rozliczeniowe.

Administrator przechowuje dane osobowe przez okres posiadania przez Użytkownika aktywnego konta Użytkownika w serwisie, w związku z usługami świadczonymi w ramach tegoż konta.  Po usunięciu konta Użytkownika albo w przypadku złożenia zamówienia z pominięciem Konta Użytkownika, Administrator przechowywać będzie dane w niezbędnym zakresie, przez okres wymagany przepisami prawa, np. związanymi z rachunkowością i rozliczeniami podatkowymi, a także związany z ewentualnymi roszczeniami pozostającymi w związku przyczynowo – skutkowym z usługami świadczonymi przez Administartora.

Dane osobowe Użytkowników niezalogowanych, którzy jednocześnie nie dokonali zamówień za pośrednictwem Sklepu Internetowego z pominięciem Konta Użytkownika,  odwiedzających serwis przechowywane są przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na ich urządzeniach plików cookies.

Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. a) Prawo do cofnięcia zgody – każdy, kogo dane są przetwarzane przez Administratora ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił w serwisie na jakimkolwiek etapie korzystania z tegoż serwisu. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody może uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, do których zgodnie z prawem taka zgoda byłaby wymagana; 
 2. b) Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych– każdy, kogo dane są przetwarzane przez Administratora ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystania swoich danych osobowych, jeżeli Administrator przetwarza dane osobowe w oparciu o prawnie uzasadniony interes. Jeżeli sprzeciw okaże się zasadny, a Administrator nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych osoby, która sprzeciw wyraziła, Administrator usunie dane osobowe, wobec których wykorzystania został wniesiony sprzeciw. Podstawę stanowi art. 21 RODO.
 3. c) Prawo do bycia zapomnianym– każdy, kogo dane są przetwarzane ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. Żądanie usunięcia wszystkich danych osobowych będzie równoznaczne z żądaniem usunięcia konta Użytkownika. Prawo żądania usunięcia danych osobowych przysługuje w sytuacji, gdy:
 • Użytkownik wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu przedmiotową zgodę;
 • dane osobowe Użytkownika stały się zbędne dla celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
 • Użytkownik wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania danych w celach marketingowych;
 • dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • dane muszą zostać usunięte w celu realizacji obowiązku prawnego przewidzianego prawem UE lub prawem polskim.

Administrator, mimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, jest uprawniony do zachowania pewnych danych osobowych, niezbędnych dla celów związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, w oparciu o przepisy obowiązującego prawa, a także dla celów wywiązania się z prawnych obowiązków przetwarzania, wynikającego z prawa UE lub prawa krajowego – podstawę stanowi art. 17 RODO.

 1. d) Prawo dostępu do danych– każdy, kogo dane są przetwarzane ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych, ich odbiorcach, okresie przechowywania danych, względnie kryteriach jego ustalenia, prawach do wniesienia skargi, prawach przewidzianych przez RODO, o profilowaniu, o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przetwarzaniem danych, a także prawo do uzyskania kopii swoich danych osobowych. Podstawę stanowi art. 15 RODO.
 2. e) Prawo do sprostowania danych– każdy, kogo dane są przetwarzane ma prawo do ich sprostowania i uzupełnienia. Można dokonać tego samodzielnie, z poziomu konta Użytkownika, a także poprzez kontakt z Administratorem.
 3. f) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych– każdy, kogo dane są przetwarzane ma prawo do żądania ograniczenia ich przetwarzania, w następujących przypadkach:
 • gdy wątpliwa jest prawidłowość podanych danych osobowych – Administrator ograniczy ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na okres 7 dni;
 • gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądano ograniczenia ich wykorzystania
 • gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystane, ale są one potrzebne Użytkownikowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • gdy Użytkownik wniósł sprzeciw wobec wykorzystania swoich danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne w stosunku do podstaw sprzeciwu Użytkownika. Podstawę stanowi art. 18 RODO
 1. g) Prawo do przenoszenia danych– każdy, kogo dane są przetwarzane ma prawo do otrzymania od Administratora swoich danych, które zostały udostępnione Administratorowi a następnie przenieść je do innego, wybranego Administratora Danych Osobowych. Użytkownik ma także prawo żądać, aby dane zostały przeniesione przez Administratora bezpośrednio, o ile jest to technicznie możliwe.

Skargi i wnioski

Każdy, kogo dane przetwarzane są przez Administratora może zwrócić się w związku z tym z zapytaniem w zakresie ich przetwarzania i przysługujących Użytkownikowi uprawnień. Może także wnosić do Administratora skargi związane z przetwarzaniem danych osobowych. Każdy, kogo dane są przetwarzane, w razie naruszenia jego praw, może wnieść skargę do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zmiany Polityki Prywatności oraz relacja z Regulaminem

O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach w Polityce Prywatności, Użytkownicy zostaną poinformowani przez Administratora poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji w serwisie, w widocznym miejscu, a w przypadku istotnych także za pośrednictwem wiadomości e-mail. Niniejsza Polityka Prywatności jest dokumentem, który pozostaje dopełnieniem Regulaminu i w razie sprzeczności z Regulaminem co do kwestii związanych z ochroną danych osobowych i ich przetwarzaniem, Polityka Prywatności będzie miała każdorazowo pierwszeństwo

Pozostałe: 

W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Shopping Cart