Regulamin
współpracy, komisu

REGULAMIN WSPÓŁPRACY/KOMISU

 

 1. Postanowienia ogólne
 1. Fundacja Q Marzeniom im. Heleny Buli jest właścicielem platformy sprzedażowej działającej pod adresem https://k-hk5e9.p1.keycode.pl/produkty/.
 2. Fundacja zobowiązuje się za wynagrodzeniem (prowizja) w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do sprzedaży rzeczy ruchomych na rachunek dającego zlecenie, lecz w imieniu własnym.
 3. Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Komitentem a Komisantem umów komisu Towarów, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania ze Sklepu internetowego.

 

 1. Użyte w niniejszym regulaminie definicje oznaczają:

Klient – osoba dokonująca zakupu Towaru w Sklepie Internetowym.

Komisant – Fundacja Q Marzeniom im. Heleny Buli  z siedzibą w Częstochowie przy ul. Olgi Boznańskiej 3E, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców oraz Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział XVII Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000831834, NIP 5732917858, REGON 385679045.

Komitent/Partner – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną która powierza do sprzedaży Towary Komisantowi.

Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, a także osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tych osób charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez takie osoby działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Konta Użytkownika Biznesowego – konto Komitenta korzystającego ze Sklepu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, utworzone i prowadzone na zasadach przewidzianych w Regulaminie. 

Regulamin – niniejszy Regulamin.

Sklep internetowy/Sklep – internetowy Sklep Butik Marzeń, prowadzony przez Komisanta pod adresem: www.butikmarzen.pl.

Strony – Komisant i Komitent.

Towary – rzeczy ruchome, oddane w komis przez Komitenta Komisantowi, a następnie prezentowane w Sklepie internetowym, mogące być przedmiotem umowy sprzedaży z Konsumentem.

 

 1. Założenie Konta Użytkownika Biznesowego
 1. W celu wprowadzenia Towaru do oferty Sklepu należy utworzyć w Sklepie internetowym Konto Użytkownika Biznesowego.
 2. Utworzyć Konto Użytkownika Biznesowego może wyłącznie osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, utworzyć Konto Użytkownika Biznesowego w ich imieniu oraz dokonywać wszelkich czynności w ramach Sklepu może jedynie osoba umocowana do działania w tym zakresie w imieniu tych podmiotów.
 3. Utworzenie Konta Użytkownika Biznesowego następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, polegającego na uzupełnieniu wymaganych pól.
 4. Po zarejestrowaniu Konta Użytkownika Biznesowego Partner otrzyma wiadomość e – mail z potwierdzeniem rejestracji.
 5. Zalogowanie na Konto Użytkownika Biznesowego wymaga podania loginu oraz hasła, uzyskanych przy rejestracji Konta Użytkownika Biznesowego.
 6. Partner oświadcza, że dane podawane podczas rejestracji Konta Użytkownika Biznesowego są prawdziwe, poprawne i aktualne oraz, że jest on uprawniony do korzystania z tych danych.
 7. Osoba działająca w ramach Sklepu internetowego w imieniu i na rzecz Partnera będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zapewnia, że jest należycie upoważniona do działania i dokonywania w ramach Sklepu wszelkich czynności w imieniu i na rzecz Użytkownika.
 1. Zasady publikacji ofert sprzedaży
 1. Komisant umożliwia publikację ofert sprzedaży Towaru w Sklepie Partnerowi posiadającemu Konto Użytkownika Biznesowego, o którym mowa w pkt 3 Regulaminu. Publikacja oferty sprzedaży Towaru w Sklepie następuje po wypełnieniu odpowiedniego formularza. Publikacja oferty sprzedaży Towaru jest możliwa pod warunkiem dokonania weryfikacji, o której mowa w pkt 3.5.
 2. Ogłoszenie uzupełnione przez Partnera będzie każdorazowo, przed dodaniem do Sklepu, akceptowane przez Komisanta. Tylko zaakceptowane ogłoszenia są dostępne dla wszystkich korzystających ze Sklepu. Komisant nie ma obowiązku wprowadzenia do oferty sprzedaży w Sklepie internetowym każdego Towaru Partnera, lecz wyłącznie tych, które uzna za atrakcyjne dla Komisanta. Komisant może w każdym czasie zmienić swoją decyzję lub wycofać Towar z oferty sprzedaży w Sklepie, bez podania przyczyny, a Partner nie będzie zgłaszać z tego tytułu żadnych roszczeń. Komisant zawiadomi Partnera o wycofaniu oferty sprzedaży Towaru ze Sklepu.
 3. Partner zachowuje swobodę określenia treści oferty sprzedaży Towaru w granicach powszechnie obowiązujących przepisów prawa z zastosowaniem poniższych wymogów:
 4. zgodna z prawdą,
 5. treść musi być jednoznaczna i zrozumiała,
 6. sporządzona w języku polskim,
 7. nie będzie zawierała słów powszechnie uznanych za wulgarne lub obraźliwe,
 8. zawierać będzie dokładny, zgodny z prawdą opis towaru.

Partner wybierze jedną, właściwą dla Towaru kategorię tematyczną, do której ogłoszenie powinno zostać przypisane.

Partner wskaże ceną łączną w złotych polskich (zawierającą podatek VAT, jeżeli znajduje zastosowanie).

Partner wskaże stan towaru – nowy lub używany.

 1. Towar pozostaje u Partnera, który ponosi pełną odpowiedzialność za jego utrzymanie w należytym stanie, zniszczeniem lub przypadkową utratą, aż do wydania do Klienta Komisanta.
 2. Komisant samodzielnie decyduje o terminie wprowadzenia oraz wycofania Towaru z oferty Sklepu.
 1. Dozwolone towary
 1. Towary, które mogą zostać wprowadzone do oferty Sklepu internetowego muszą spełniać łącznie następujące warunki: a) muszą być autentyczne(oryginalne), b) ich stan nie może być gorszy niż dobry, a ewentualne ślady użytkowania nie mogą być znaczne, c) być nieuszkodzone i kompletne.
 2. Komisant zastrzega sobie prawo do: a) wprowadzenia do oferty Sklepu internetowego Towarów wybranych w trakcie weryfikacji, b) weryfikacji stanu towaru, wad fizycznych oraz prawnych, oryginalności towaru oraz ceny towaru.
 1. Obowiązki Partnera
 1. Partner zobowiązuje się do:
 2. właściwego opakowania i należytego przygotowania Towaru do wysyłki do Klienta;
 3. wysyłki Towaru w terminie wskazanym w ofercie sprzedaży Towaru;
 4. stałego monitorowania zamówień i wiadomości przychodzących od Komisanta oraz Klientów odnośnie Towarów;
 5. udzielania za pośrednictwem Sklepu odpowiedzi na pytania, skargi Klientów odnośnie Towarów;
 6. stałego aktualizowania informacji o stanie magazynowym umieszczonych w Sklepie w zakresie ich dostępności;
 7. dostarczenia na żądanie Komisanta dowodów potwierdzających autentyczność Towaru;
 8. przyjęcia Towaru zwracanego przez Klienta w ramach prawa odstąpienia od umowy zawieranej na odległość, zgodnie z Regulaminem Klientów Sklepu Internetowego;
 9. przyjęcia Towaru i rozpatrzenia reklamacji Klienta w terminie 20 dni od dnia przesłania reklamacji Klienta przez Komisanta. W przypadku gdy Komitent nie rozpatrzył reklamacji w w/w terminie uznaje się, iż uznał reklamację za zasadną uwzględniając żądania zawarte w reklamacji Klienta.
 1. Wynagrodzenie
 1. Komisant pobiera prowizję od sprzedaży wprowadzonych do oferty Towarów, prowizja określona jest procentowo i wynosi: 10 % kwoty brutto, uzyskanej ze sprzedaży Towaru w Sklepie internetowym, co do którego Klient nie wykonał prawa odstąpienia od umowy, zastrzeżonego przy zawieraniu umów na odległość.
 2. Różnica pomiędzy prowizją Komisanta a kwotą uzyskaną ze sprzedaży zostanie przekazana Partnerowi na wskazany przez niego rachunek bankowy, w ciągu 2 dni od momentu otrzymania wystawionej przez Partnera faktury w oparciu o zaakceptowane przez obie Strony zestawienie (raport) sprzedaży.
 3. Po otrzymaniu zestawienia (raportu) sprzedaży, Partner zobowiązany jest do wystawienia faktury z tytułu sprzedaży Towarów, w wysokości kwoty pomniejszonej o wysokość prowizji, o której mowa w ust. 1 powyżej.
 1. Postanowienia końcowe
 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu Internetowego zawierane są w języku polskim.
 2. Jeżeli jakakolwiek część Regulaminu okaże się nieważna lub nieskuteczna w świetle przepisów obowiązującego prawa należy tę część interpretować w taki sposób, by była ona zgodna z prawem właściwym i odzwierciedlała w najbardziej zbliżonym jak to możliwe zakresie intencje danego zapisu. Pozostałe części Regulaminu pozostają w pełnej mocy i są w pełni skuteczne.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają  powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
 4. Ewentualne spory pomiędzy Komisantem a Komitentem będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Komisanta.
 5. Komisant zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu. W takim przypadku zmiany mają moc obowiązującą od chwili opublikowania  na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

 

Shopping Cart